კვლევის საგანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში არსებულ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში ჩართულ თერაპევტთა შრომის ანაზღაურების ტიპის განსაზღვრა, ანაზღაურების არსებული ფორმებისა და სამუშაო პირობების შეფასება თერაპევტთა პერსპექტივიდან და მისი შესაძლო გავლენა, როგორც მშრომელთა მოტივაციაზე, ისე არსებული სერვისის ხარისხსა და მდგრადობაზე, გრძელვადიან პერსპექტივაში.

კვლევის ხელმძღვანელი: სოფო ჯაფარიძე
მკვლევარი: ქეთევან სართანია
პროფკავშირული რეკომენდაციები: დავით ომსარაშვილი
რედაქტორები: ხატია ტყეშელაშვილი, რევაზ კარანაძე

დოკუმენტი იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://drive.google.com/file/d/1trp6-gPdjbrWfU6i6j3S0zJivF6ddGRv/view?usp=sharing